Sözleşmeler

TARAFLAR

İş bu sözleşme, Cevizli Mah. Zuhal Cad. 46/D A4 Blok Daire:59 PK:34846 Maltepe - İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, (Bundan Sonra DİJİTAL BİLİŞİM olarak anılacaktır) ile DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait web sitesi www.bedijital.com (bu “Site”) üzerinden DİJİTAL BİLİŞİM ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda Dijital Bilişim müşteri hesaplarına el koyabilir, durdurabilir, askıya alabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir ve sözleşmeyi iptal edebilir. Adı geçen sözleşme Dijital Bilişim ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin Dijital Bilişim üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile Dijital Bilişim arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Dijital Bilişim Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile Dijital Bilişim’nun zaman zaman www.Dijital Bilişim.com isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır. Müşteri ve Dijital Bilişim, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca Dijital Bilişim çalışanlarını veyahut Dijital Bilişimnun doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve Dijital Bilişim üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, gerek Dijital Bilişim’nun, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata, WIPO ( Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Örgütü) nezdinde yapılan/yapılacak şikayetler ve bu şikayetler sonucu verilen hakem/hakem heyeti kararlarına uymayı taahhüt etmekle birlikte, bunlara ilişkin olarak ve Dijital Bilişim tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.

ÜCRETLER

Müşteri tarafından satın alınan ve Dijital Bilişim tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; Dijital Bilişim'dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki yollardan biri ile yapılır: geçerli bir kredi kartı, havale, eft ve Dijital Bilişim Sanal Kart.Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, Dijital Bilişim, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler) Müşteri, Dijital Bilişimin ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Müşteri; çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi Dijital Bilişimin etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydın da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Dijital Bilişim, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut Dijital Bilişimin Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin Dijital Bilişim’da kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir. Alan Adı Süre Uzatımları Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için Dijital Bilişim alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.Eğer herhangi bir nedenle Dijital Bilişim, Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri Dijital Bilişimin ödeme almasını onaylamazsa Müşteri Dijital Bilişimin yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir. Müşteri kredi kartı ile alış veriş yapıyorsa Dijital Bilişimnun sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır. Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, Dijital Bilişim'yu arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır. Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı Dijital Bilişimin sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Alan adı uzatılmasına ilişkin sürelerin uzatılması Dijital Bilişimin takdirinde olmamakla birlikte, sürenin uzatılmaması halinde MÜŞTERİ her ne nam ve hesap altında olursa olsun Dijital Bilişimin sorumluluğuna gidemez. Her halükarda, alan adının süresinin zamanında uzatılmaması halinde ilave ücretler uygulanabilir. Müşteri bu ücretler için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de Dijital Bilişim’dan alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, Dijital Bilişimin, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini veya silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Dijital Bilişim, indirimli, ücretsiz veya bir diğer ürün ve hizmetle ilişkili fayda ile sunduğu kampanyalı alan adlarını, alan adının süresi bitiminde (vaadedilen ücretsiz, indirimli, kampanyalı süre), müşteri kendisine tanınan süre içinde uzatma işlemi yapmadığı takdirde, hiç bir ek süre tanımaksızın silme hakını saklı tutar. Eğer, Dijital Bilişim, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, Dijital Bilişim Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri Dijital Bilişim'ya ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti, alan adı uzantılarına göre değişiklik gösterir ve Dijital Bilişim karar ve inisiyatifinde 1 ila 30 gün arası uygulanır. Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir. Müşteri’nin kendisine ait alan adı bakımından bu mühletin tanınmadığı ve/veya yeterli süre tanınmadığı iddiasında bulunması mümkün değildir. Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için Dijital Bilişim'ya ödeme yapmazsa, alan adı, Dijital Bilişim'ya ve Dijital Bilişimin belirlediği bir geri alım veya geç yenileme bedeli veya diğer her ne isimle anılırsa anılsın hizmet ve/veya işlem ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 1 ila 30 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40 USD ile 500 USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 1 ila 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise Dijital Bilişim, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder. Eğer Müşterinin alan adı silinirse, Dijital Bilişim'ya bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatör’ü Müşteriye alan adını geri alması için 1 ila 30 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40USD ile 500USD arasındadır. Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti'nin bitmesinden önce ödeme yapılmaması halinde, Müşteri alan adınının serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder. Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER

Bu Sözleşme'nin süresi, müşteri, Dijital Bilişim aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri Dijital Bilişim aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir. Müşteri, Dijital Bilişimin, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. Dijital Bilişim, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, Dijital Bilişimin bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri’nin Dijital Bilişim ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçmesi halinde, Dijital Bilişim'ya yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.

GÜNCEL BİLGİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ

Müşteri, uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde Dijital Bilişim 'ya bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, Dijital Bilişim'ya başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamamanız, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için Dijital Bilişim tarafından müşteriye yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Kaldı ki her halükarda Müşteri Alan adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir. Müşteri, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerini sağlamayı kabul etmektedir: eğer kayıtlı alan adı sahibi ile iletişim kurulacaksa ona ait posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası; ve eğer kayıtlı alan adı sahibinden farklı ise aynı iletişim bilgileri teknik yetkili, idari yetkili ve ödeme yetkilisi içinde sağlanmalıdır. Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek Dijital Bilişim gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir. Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir. • Alan Adı • İsminiz ve posta adresiniz • E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları • Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları • Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve • Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, Dijital Bilişim tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını Dijital Bilişim’ya vermektedir. i. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı ii. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi iii. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı. iv. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir. v. bu ad sunucuların cevap veren isimleri vi. kaydın Orijinal oluşum tarihi ve vii. kaydın süre bitim tarihi Dijital Bilişimin bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı Dijital Bilişim’ ya ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir. Bu bilgilerin resmi ve idari makamlar tarafından olmakla birlikte, hukuka aykırı içerik iddiası ile talepte bulunan 3. Kişi ve kurumlarla Dijital Bilişim tarafından Müşteri’ye bilgi verilme zorunluluğu bulunmaksızın ve ayrıca iznine tabi olmaksızın paylaşılacağı Müşteri’nin bilgileri dahilindedir. Müşteri’nin anılan kayıtlar bakımından gerçeğe aykırı bilgi vermiş olması halinde tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri’nin sorumlu olacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI

Müşteri, Dijital Bilişimin halihazırda var olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini kabul etmektedir. Dijital Bilişimin, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerindeki herhangi bir değişikliğe, internet üzerinde yer vermesi ile ilgili değişiklik yürürlüğe koyulmuş kabul edilir. Müşteri ile Dijital Bilişim güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra Müşterinin Dijital Bilişim ’dan almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için Dijital Bilişimin web sitesini düzenli olarak incelemeyi kabul etmektedir. Eğer Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasında” yapılan değişiklikler nedeniyle Dijital Bilişim ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, Müşteri kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder. Müşterinin, Dijital Bilişim üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, Dijital Bilişim'yu kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğramasını halinde bu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, Dijital Bilişim üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, Dijital Bilişim'ya, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, Dijital Bilişimnun, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda ve yine kişi ve kurumlardan yapılan hak ihlali iddiaları halinde alan adını kontrol altına almak, değiştirmek, askıya almak, erişimi engellemek, içeriği yayından çıkartmak, URL engellemek de dahil olmak üzere teknik olarak mümkün olan tüm tedbirleri alabileceği gibi ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. Bu gibi bir durumda, Müşteri Dijital Bilişimin yerine getirdiği her hangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı ona sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul etmektedir.

ALAN ADLARININ DEVRİ; YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI

Eğer Müşteri, herhangi bir alan adını devrederse, Dijital Bilişimin Alan Adı Transfer Sözleşme'sinde belirtilen şartlara ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alan Adı Transfer Sözleşmesinin son hali Dijital Bilişimin internet sitesi üzerinden görülebilir. Müşterinin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, müşteri, Dijital Bilişimin, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen Dijital Bilişimin sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile Dijital Bilişim aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir. Nitekim bu sebeple, ICANN kurallar bütünü ile WIPO nezdinde yapılan alan adı ihtilaflarına ilişkin şikayetler bakımından verilen hakem/hakem heyeti kararlarına Müşteri derhal uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Dijital Bilişim tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların Dijital Bilişimin Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz. MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır. Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi Dijital Bilişime sağlayacak, böylece Dijital Bilişimde kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir. Müşteri’nin anılan bilgiyi yenilememesinden kaynaklanan sorumluluk Müşteri’ye aittir.

HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI; SÖZLEŞME İHLALİ

Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir. i. Dijital Bilişim tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen herhangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır. ii. Herhangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen herhangi bir Dijital Bilişim prosedürü gereğince, (a) herhangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da Dijital Bilişim tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır. Müşteri’nin, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca Dijital Bilişim tarafından belirlenen her hangi bir Dijital Bilişim kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve Dijital Bilişimin bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri Dijital Bilişime on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, Dijital Bilişim müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol Müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterinin alan adlarının iptali ve Dijital Bilişim tarafından Müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi, durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI

Müşteri, Dijital Bilişim tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir: • İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve • Dijital Bilişim tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.) Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Dijital Bilişim Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da Dijital Bilişim üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, Dijital Bilişimin DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, Dijital Bilişimin sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, Dijital Bilişimin bu alan adını devre dışı bırakma ve hizmeti süresiz durdurma hakkı saklıdır. Müşteri, Dijital Bilişimin, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, Dijital Bilişim, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, Dijital Bilişim alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır: • üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler • 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar • nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler • haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler • üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler • küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler. Her ne kadar Müşteri Dijital Bilişimin bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak Dijital Bilişim'ya yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de Dijital Bilişimin bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz. Dijital Bilişimin 3. Kişilerin hukuka aykırı içerik ve/veya eylemler içeren alan adı iddiası ve şikayetinde anılan alan adı bakımından Dijital Bilişimin teknik imkan dahilinde tüm tedbir yöntemlerine başvurma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ bu sebeple bir hak ihlali yaşadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

BÜTÜN KAYITLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Müşteri, Üst Sınıf alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, ulusal ve uluslararası tüm sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

TARAFLAR

İş bu sözleşme, Cevizli Mah. Zuhal Cad. 46/D A4 Blok Daire:59 PK:34846 Maltepe - İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, (Bundan Sonra DİJİTAL BİLİŞİM olarak anılacaktır) ile DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait web sitesi www.bedijital.com (bu “Site”) üzerinden DİJİTAL BİLİŞİM ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.bedijital.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

HİZMET’İN TANIMI

Dijital Bilişimin MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın Dijital Bilişimin sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir. MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm DİJİTAL BİLİŞİM politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, DİJİTAL BİLİŞİM Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir: Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler), Donanım arızaları, Periyodik Bakım prosedürleri veya Dijital Bilişimin zaman zaman üstlendiği onarımlar, Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Dijital Bilişimin kontrolü dışındaki veya DİJİTAL BİLİŞİM tarafından öngörülemeyen nedenler MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir. DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Servis Sürekliliği Garantileri (Dijital Bilişim SLAs) DİJİTAL BİLİŞİM tüm MÜŞTERİlerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetleri ile birlikte kullanmak için DİJİTAL BİLİŞİM’dan veya Dijital Bilişimin bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin DİJİTAL BİLİŞİM sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, DİJİTAL BİLİŞİM hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını DİJİTAL BİLİŞİM sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde DİJİTAL BİLİŞİM’ya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bayi Web Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, DİJİTAL BİLİŞİM “Bayi Web Barındırma” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “ENTRENİX Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz.BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. DİJİTAL BİLİŞİM sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı ENTENIX Kontrol Panel desteği vermektedir. Dijital Bilişimin Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal DİJİTAL BİLİŞİM’yu bilgilendirmekle mükelleftir. DİJİTAL BİLİŞİM, BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin DİJİTAL BİLİŞİM’ya verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. Dijital Bilişimin bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetlerini MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ DİJİTAL BİLİŞİM nun yazılı muvafakati olmaksızın Dijital Bilişimin Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ DİJİTAL BİLİŞİM tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı DİJİTAL BİLİŞİM sorumlu tutulamaz. DİJİTAL BİLİŞİM bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, DİJİTAL BİLİŞİM’ nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, DİJİTAL BİLİŞİM işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Dijital Bilişimin bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ DİJİTAL BİLİŞİM’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda DİJİTAL BİLİŞİM, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve Dijital Bilişimin sorumluluğuna gidemez.

İÇERİK

MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM’yu her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple DİJİTAL BİLİŞİM aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile DİJİTAL BİLİŞİM aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde Dijital Bilişimin davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından Dijital Bilişimin sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. DİJİTAL BİLİŞİM, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. DİJİTAL BİLİŞİM, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece DİJİTAL BİLİŞİM’ya verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde DİJİTAL BİLİŞİM’ya ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin DİJİTAL BİLİŞİM’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye Dijital Bilişimin Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin Dijital Bilişimin açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur. MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde Dijital Bilişimin bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da DİJİTAL BİLİŞİM’ ya bildireceğini aksi halde Dijital Bilişimin uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile DİJİTAL BİLİŞİM’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca DİJİTAL BİLİŞİM’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde Dijital Bilişimin erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile Dijital Bilişimin aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler DİJİTAL BİLİŞİM tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme DİJİTAL BİLİŞİM tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını DİJİTAL BİLİŞİM’dan talep edemez veya rücu edemez. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. DİJİTAL BİLİŞİM tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve Dijital Bilişimin bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının DİJİTAL BİLİŞİM tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. DİJİTAL BİLİŞİM dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı Dijital Bilişimin zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda DİJİTAL BİLİŞİM ile mutabıktır. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir: i. Topsite’lar
ii. Hotlink'ler
iii. USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
iv. Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)
v. Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
vi. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
vii. Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
viii. Proxy script’leri
ix. MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
x. AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
xi. Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları
xii. Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
xiii. Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
xiv. Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri
xv. Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
xvi. Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
xvii. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
xviii. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xix. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
xx. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xxi. Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
xxii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
xxiii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxiv. Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
xxv. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxvi. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxvii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xxviii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi
xxix. Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri
xxx. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
xxxi. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xxxii. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
xxxiii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
xxxiv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
xxxv. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xxxvi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxxvii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
xxxviii.Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
xxxix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı xl. Fatura Tahsilat siteleri
Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir: i. IRCD (irc server’ları)
ii. IRC script’leri/bot’ları
iii. Korsan Yazılım/Warez
iv. IP Tarayıcılar
v. Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
vi. Mail Bomber’lar/spam script’leri
vii. Escrow hesabı
viii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
ix. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
x. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xi. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
xii. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xiii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xiv. Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)
xv. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xvi. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik )
xvii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri
xviii. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
xix. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xx. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxi. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )
xxii. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxiii. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxiv. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
xxv. Fatura tahsilat siteleri
xxvi. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxvii. Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir.
Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde DİJİTAL BİLİŞİM, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil DİJİTAL BİLİŞİM hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. DİJİTAL BİLİŞİM sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. DİJİTAL BİLİŞİM sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. DİJİTAL BİLİŞİM dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. Talep eden her kim olursa olsun, Dijital Bilişimin Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili DİJİTAL BİLİŞİM Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e- posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.Tüm DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİleri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda DİJİTAL BİLİŞİM gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur: i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. DİJİTAL BİLİŞİM sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak
DİJİTAL BİLİŞİM paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve Dijital Bilişimin MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin inisiyatifinde, Dijital Bilişimin Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda DİJİTAL BİLİŞİM kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için DİJİTAL BİLİŞİM’ya gerekli yetkiyi vermektedir.

ÜCRET VE ÖDEME

MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır. DİJİTAL BİLİŞİM hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece DİJİTAL BİLİŞİM yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve Dijital Bilişimin o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde DİJİTAL BİLİŞİM hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin Dijital Bilişimin gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve Dijital Bilişimin 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir. DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu DİJİTAL BİLİŞİM hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun DİJİTAL BİLİŞİM’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile very kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile Dijital Bilişimin sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin DİJİTAL BİLİŞİM’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. DİJİTAL BİLİŞİM’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

DİJİTAL BİLİŞİM istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM’ nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm DİJİTAL BİLİŞİM politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. DİJİTAL BİLİŞİM gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

Kiralık ve Sanal Sunucu Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR

İş bu sözleşme, Cevizli Mah. Zuhal Cad. 46/D A4 Blok Daire:59 PK:34846 Maltepe - İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, (Bundan Sonra DİJİTAL BİLİŞİM olarak anılacaktır) ile DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait web sitesi www.bedijital.com (bu “Site”) üzerinden DİJİTAL BİLİŞİM ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.bedijital.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SİTE: www.bedijital.com adresinde bulunan web sitesidir. MÜŞTERİ PANELİ / HESABI: MÜŞTERİ’nin Site üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır. OTOMATİK YENİLEME: MÜŞTERİ’nin, bu sözleşmede belirtilen koşulların; MÜŞTERİ PANELİ’ndeki ilgili alanı işaretleyerek devam etmesini kabul etmesidir. DEDICATED (Fiziksel Sunucu) : Dijital Bilişime ait olan kiralık fiziksel sunucular ile Dijital Bilişim Veri Merkezinden yapılan barındırma. VPS / VDS (Sanal Sunucu) : Dijital Bilişime ait sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış kiralık sunucu platformu üzerinde Veri Merkezinden yapılan barındırma. VERİ (DATA): İnternet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey. VERİ MERKEZİ (Data Center): Dijital Bilişim bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşenlerinin barındırıldığı merkez, tesistir. Yedekli enerji altyapısı, yedekli veri iletişimi bağlantıları, gelişmiş çevre - iklim kontrolleri ve güvenlik donanımlarını içeren yapıdır.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin Dijital Bilişime ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi oniki (12) aydır. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresi oniki (12) aydır. TARAFLAR’dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten otuz (30) gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi durumunda (TARAFLAR’ın Madde 9’de belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) Sözleşme, on iki (12) aylık sürenin dolması ile beraber kendiliğinden 12 şer aylık müteakip sürelerle uzayacaktır.

HİZMET’İN TANIMI

Dijital Bilişimin MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’ye Dijital Bilişime ait fiziksel (DEDICATE) veya Sanal Sunucu (VPS / VDS) cihazının ve/veya cihazlarının kiralanması ve bu cihazın Dijital Bilişim Veri Merkezinde barındırılarak Dijital Bilişimin bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.MÜŞTERİ, doğrudan Dijital Bilişim omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında fiziksel veya VPS / VDS sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir

DİJİTAL BİLİŞİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dijital Bilişim hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın MÜŞTERİ’ye isteği doğrultusunda belirli kapasitede “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi MÜŞTERİ sorumluluğundadır. MÜŞTERİ’nin yedekleme yapmadığı her türlü veri bakımından oluşabilecek kayıplardan tek başına sorumlu olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her hâlükârda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Dijital Bilişim sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde Dijital Bilişim aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Dijital Bilişimin uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde Dijital Bilişimin zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir. MUŞTERİ’ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden Dijital Bilişim sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından Dijital Bilişime sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde Dijital Bilişim hizmeti durdurma, askıya alma, dondurma, iptal etme hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından Dijital Bilişimin sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup Dijital Bilişimin bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir. MÜŞTERİ tarafından sunucu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet MÜŞTERİ’ ye ait olup, müşteri ile Dijital Bilişim arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak MÜŞTERİ’ye aittir. Dijital Bilişim ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili, ortağı vb. değildirler. Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi Dijital Bilişimin sorumluluğundadır. Dijital Bilişim , bu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilecek olan destek için bu sözleşmeye konu olan “ek destek” paket uygulaması geçerli olacaktır. Temel destek içeriği Site’de belirtilen “Standart Sunucu Desteği” ile sınırlıdır. MÜŞTERİ, işin gereği, Dijital Bilişimin gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. Dijital Bilişim, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. Servis Seviyesi Garantileri (Dijital Bilişim SLAs) Dijital Bilişim tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (Dijital Bilişim SLAs – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuda dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile Dijital Bilişimin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya Dijital Bilişimin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Dijital Bilişim tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Dijital Bilişimin ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır. MÜŞTERİ, sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi halinde bu talebini gerekçesi ile yazılı olarak 24 saat öncesinden Dijital Bilişime bildirecektir. Dijital Bilişim tarafından verilecek onay ile gereken çalışmayı yapmak için Dijital Bilişime gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) ibraz ettikten sonra ilgili Dijital Bilişim müşteri destek uzmanının gözetimi altında çalışabilecektir. MÜŞTERİ, Dijital Bilişime gelerek, Dijital Bilişim Veri Merkezinde MÜŞTERİ’ye kiralanmış olan sunucu(lar) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmi bir yazı ile bildirecektir. Dijital Bilişimin panelinde bulunan yetkili e-posta aracılığı ve sair yollarla çalışma yetkisini sorgulama ve ek onay talebinde bulunma hakkı saklı olmakla birlikte, görevi değildir. MÜŞTERİ, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi taktirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın Dijital Bilişime nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve Dijital Bilişim’yu sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini Dijital Bilişim’dan talep edemez. Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar Dijital Bilişim tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, hak ihlali iddialarından kaynak MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup Dijital Bilişim her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple Dijital Bilişim aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ Dijital Bilişimin herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak; a. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir: IRCD (irc server’ları) IRC script’leri/bot’ları Korsan Yazılım/Warez IP Tarayıcılar Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları Mail Bomber’lar/spam script’leri Escrow hesabı Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri) Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı Çekiliş/kumar siteleri Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir) Mailer Pro Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türk Ceza Kanunu ve 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde Dijital Bilişim, anlaşmayı fesih etme, hizmeti durdurma ve askıya alma hakkını saklı tutar. Dijital Bilişim tarafından sunucularda bulundurulan MÜŞTERİ’ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece Dijital Bilişime verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde Dijital Bilişime ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Dijital Bilişimin MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır. Dijital Bilişim tarafından muhafaza edilen sunucularda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, Dijital Bilişim tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Dijital Bilişimin aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni göstermez ve sitesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ’nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber Dijital Bilişim ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar. MÜŞTERİ, Dijital Bilişim ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, Dijital Bilişim, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide Dijital Bilişim, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları ile Site’deki diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. MÜŞTERİ, almakta olduğu hizmetle ilgili tüm sözleşmeleri okuduğunu ve gerekli görülmesi halinde Dijital Bilişim ile teati ederek taahhüt ve hükümler bakımından mutabık olunduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak MÜŞTERİ PANELİ’ndeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

ÜCRET VE ÖDEME

Dijital Bilişim , hizmet bedellerini, MÜŞTERİ’ye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Dijital Bilişim , MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerini MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir. Dijital Bilişim , MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Dijital Bilişime ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu Dijital Bilişim hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ hizmeti(lerini), en geç MÜŞTERİ PANELİ’ nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. MÜŞTERİ’nin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanan veri kayıpları da dahil tüm maddi ve manevi zararlarından MÜŞTERİ bizzat sorumludur. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve Dijital Bilişimin 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı MÜŞTERİ PANELİ’ nde tanımlı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden 3 (üç) gün önce gerçekleştirilecektir. Dijital Bilişim MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir. Dijital Bilişim tarafından MÜŞTERİ’ye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. MÜŞTERİ’nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler Dijital Bilişim tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme Dijital Bilişim tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip Dijital Bilişim tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile Dijital Bilişimin başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini Dijital Bilişime ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Madde 7.7’e ek olarak fiziksel sunucu kiralama, VPS veya VDS servislerinde; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı Dijital Bilişim sorumlu tutulamaz. Dijital Bilişim, hizmet bedelini tahsil edemediği dönemlere ilişkin olarak hizmeti durdurma, askıya alma, kilitleme vb. tüm tedbir önlemlerini alma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, hizmet bedelini yapmadığı döneme ilişkin herhangi bir hak kaybı iddiasını Dijital Bilişime yöneltemeyeceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Sipariş sırasında belirtilen band genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, Site’de belirtilen ekstra trafik fiyatları üzerinden Dijital Bilişim tarafından “ekstra trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır. Dijital Bilişim , hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Dijital Bilişimin Sitesi üzerinden ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. MÜŞTERİ’in Dijital Bilişim ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 30 günü aşmış borç bakiyesi var ise, SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.

GİZLİLİK

MÜŞTERİ, Dijital Bilişim hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da Dijital Bilişime ait işyerine vaya eklentilerinde Dijital Bilişim kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; Dijital Bilişim tarafından gizli olduğu bildirilen/bildirilmeyen her türlü bilgiyi; Dijital Bilişimin iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Dijital Bilişim bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde Dijital Bilişimin bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla Dijital Bilişimin faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, NATRO servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ, NATRO’ya ait internet sitesinde yayınlanan ve güncellenen sözleşme hükümlerinden haberdar olmadığını iddia etme imkanı bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ sözleşmeyi alınan hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile ve Müşteri Hizmetlerine iptal talebini iletmesi ile sonlandırabilir. MÜŞTERİ’nin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, NATRO sözleşmeyi durdurabilir, askıya alabilir, ve tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme NATRO tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir. a. NATRO’un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ’nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi b. MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi c. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi d. MÜŞTERİ’nin madde 7.7’de öngörüldüğü üzere, NATRO tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi. e. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NATRO, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir, askıya alabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Normal koşullar altında sunucu hizmeti iptal edilse bile MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Uzun dönem hizmet satın alımlarında ve/veya satın alma tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde, MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetin süresi bitmeden sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, hizmetin kullandığı süre göz önüne alınarak, ücret iadesi belli koşullar altında yapılır. Hizmet iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon ücretleri, başvuru bedelleri, sunucu kurulum bedelleri ve diğer fayda ve MÜŞTERİ’ye hizmet süresinde sağlanan her türlü menfaat ve indirim bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı hizmet süresine ilişkin bedel de dahil olmak üzere Müşteriye iade edilecek tutardan düşülür. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden hizmet süresi sonuna kadar olan dönem için ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.

SERVER ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde NATRO’ya sunulacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve Merkez İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu hizmet sözleşmesi genel hükümleri yasal hak ve yükümlülükler ile ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”), uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.; Ar-ge, Çağrı merkezi ve destek hizmet faaliyetlerini yürüten şirket (bundan sonra Dijital Bilişim olarak anılacaktır) ile MÜŞTERİ (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş ve elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir sözleşmedir. Bu Sözleşme ile birlikte Dijital Bilişim'e ait web sitesi www.bedijital.com (bu “Site”) ve bu sitede bulunan tüm ürün ve hizmetlerin (tümüne birden “Hizmetler") genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu Site aracılığıyla erişim sağladığınız Hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.bedijital.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Gizlilik Politikası, http://www.bedijital.com/gizlilik-politikasi.html adresi üzerinde duyurulan gizlilik ilkeleri ile ilgili prensiplerin belirtildiği politikadır.

İşbu Sözleşme ’de kullanılan “biz”, "bize” ya da “bizim" terimleri Dijital Bilişim anlamına gelecektir.

“Siz”, “Sizin” “Müşteri” ya da “Kullanıcı” terimleri işbu Sözleşmeyi kabul eden tüm kişi ya da kurumlar anlamına gelecektir.

Dijital Bilişim sadece ve mutlak surette kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve işbu sözleşmeye dahil edilmiş olan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri her zaman değiştirebilir ya da yenileyebilir. Söz konusu değişiklikler ya da yenilemeler (i) bu değişiklik ya da yenilemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da web sitesinde yer aldığı tarih yani (ii) “Son Revizyon Tarihi” itibari ile derhal yürürlüğe girecektir.

2. SİTENİN HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI

Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra Dijital Bilişim tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir.

Dijital Bilişim, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, Dijital Bilişim ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi Dijital Bilişim'in mükellefiyeti değildir.

3. HESAPLAR; VERİLERİN AKTARILMASI

3.1 Müşteri Hesabı: Bu Sitenin bazı özelliklerine erişmek ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Müşteri Hesabı”) oluşturmanız gerecektir. Dijital Bilişim'e, Hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Dijital Bilişim'in, Hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, Dijital Bilişim'in sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tuttuğu tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dahilinde olsun ya da olmasın Hesabınızda gerçekleşecek tüm etkinliklerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, Ödeme metodu/metotları (aşağıda açıklanmıştır) ve güvenlik bilgileriniz dahil olmak üzere Hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerekliliği bilgileriniz dahilindedir.

Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması ya da Hesabınızın yetkiniz haricinde kullanılması durumunda Dijital Bilişim'i derhal durumdan haberdar etmeniz gereklidir. Dijital Bilişim Hesabınızın izinsiz kullanılmasından dolayı uğrayacağınız hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, Hesabınızın kullanılmasından dolayı neden olduğunuz Dijital Bilişim'in ya da üçüncü Kişilerin zararından sizin sorumlu tutulacağınız da bilgileriniz dahilindedir.

3.2 Verilerin Aktarımı: Dijital Bilişim, Hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz kabul ederek ve Hesap bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul etmek sureti ile gerek yurt içi gerek yurt dışı Emniyet, Savcılık, Mahkeme ve sair mercilerden gelen veya gelebilecek talepler üzerine tüm bilgilerinizi bu kişi veya kurumlarla paylaşabilir. Bu taleplere verilen cevaplarda Dijital Bilişim'e hesabınızı oluşturduğunuz sırada ve akabinde sunmuş olduğunuz tüm bilgi ve belgelerinizin talep eden kişi veya kurumlara verilebileceğini, teknik aksaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir hatalı bir bildirim bakımından herhangi bir hak veyahut talebiniz olmadığını işbu sözleşmenin kabulü ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Dijital Bilişim'e gelen “Yasal talepler; bilgi talepleri” Emniyet, Savcılık gibi soruşturma makamlarından gelebileceği gibi, Mahkemeler gibi Dijital Bilişim kovuşturma makamlarından da gelebilir.

3.3 Hizmet İç Transferi (Hizmet Devri): Dijital Bilişim bazı Hizmetlerinde iç transfer (Hizmet Devri) servisi sunmaktadır. Bireysel Müşterilerde Müşteri Hesabı altından transfer edilecek hizmet seçilerek “iç transfer talebi” ile Mevcut Müşteri TC Kimlik No ve transferin yapılacağı Müşteri Numarası belirtilerek hizmet transfer isteği başlatılır. Kurumsal Müşterilerde ise sadece transferin yapılacağı Müşteri Numarası belirtilerek hizmet transfer isteği başlatılır.

Transferi başlatan Müşteriye “Transfer Onayı” bildirimi sistemde tanımlı yetkili e-posta adresine gönderilir. Mevcut Müşterinin onayı ile hizmet transferinin yapılacağı Müşteriye istek bildirilir. Müşterinin Müşteri Hesabı’ndan bu isteği onaylaması ile hizmet transfer işlemi tamamlanır. Hizmet transfer isteğini başlatan Müşteri, transfer talebini karşı müşteri onaylamadığı süre içerisinde iptal edebilir. Her iki taraf tarafından onaylanmayan transfer istekleri on beş (15) gün içerisinde otomatik olarak iptal edilir.

Hem Bireysel Müşteri, hem de Kurumsal Müşteri hesaplarında Dijital Bilişim öncelikle fatura bilgilerinde yer alan müşteri ad, soyad ve adres bilgilerini gerçek müşteri bilgisi olarak kabul etmektedir. Kurumsal Müşteri hesaplarında fatura bilgilerinde yer alan kurumun tam ticaret ünvanı ve adres bilgileri Dijital Bilişim tarafından gerçek müşteri bilgileri olarak kabul edilecektir. Ancak her iki halde de gerek Bireysel gerek Kurumsal Müşteriye verilen Müşteri numarası ve Müşteriye ait şifrelerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve bu üçüncü kişilerin kendilerini, Dijital Bilişim'e, çalışanlarına, uzaktan destek ekibine Müşteri olarak tanıtmaları durumunda ve çeşitli taleplerde bulunmaları halinde Dijital Bilişim adı geçen taleplerin yerine getirilmiş olmasından sorumlu tutulamaz.

Dijital Bilişim her hâlükârda bir hesabın devri için müsait olunup olunmadığı, devrin mümkün olup olmadığı ve devrin tamamlanması için gereken zaman gibi konularda garanti veremez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Dijital Bilişim hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

Aşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

4.1 Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.

4.2 Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.

4.3 Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır.(kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)

4.4 Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle Dijital Bilişim'in takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır:

4.4.1 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YO¬LUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

1. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin en-gellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 • 1. İntihara yönlendirme (madde 84),
 • 2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 • 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 • 4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 • 5. Müstehcenlik(adult) (madde 226),
 • 6. Fuhuş (madde 227),
 • 7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

4.4.2 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hakaret

MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı,

4.4.3 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hırsızlık

MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak,

Nitelikli hırsızlık

MADDE 142…

(2) Suçun;

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

İşlenmesi halleri.

4.4.4 BUNUN YANI SIRA:

 • Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
 • Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
 • Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
 • Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
 • Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
 • Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;
 • Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;
 • Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; ya da
 • Dijital Bilişim ya da Dijital Bilişim'in Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak.

4.5 Kaldı ki Müşteri, Dijital Bilişim'den hususi olarak yazılı izin almaksızın bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.

4.6 Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır.

4.7 Müşteri, Dijital Bilişim İçeriğine (aşağıda tanımı yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Sitenin kendisinden başka bir teknolojiyle ya da başka araçlar vasıtasıyla ya da Dijital Bilişim'in öngöreceğinden farklı yollarla erişimde bulunamayacaktır.

4.8 Dijital Bilişim'in hususi yazılı iznini almaksızın herhangi bir ticari kullanım için Dijital Bilişim'in ilgili teknolojileri de dahil, bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır.

4.9 Dijital Bilişim, dilediği zaman, sınırlama olmaksızın bu Sitedeki fiyatları ve Hizmet bedelleri de dahil olmak üzere bu Sitede yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.

4.10 Dijital Bilişim Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışı ve teslimi esnasında, hizmet özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayı Dijital Bilişim'den herhangi bir hak veya zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz.

5. DİJİTAL BİLİŞİM İÇERİĞİNİN ve SAİR KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANILMASI

Yukarıdaki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 5’teki hükümler özel olarak Dijital Bilişim İçeriğini ve Dijital Bilişim'in kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız bakımından da geçerlidir.

5.1 Dijital Bilişim İçeriği. Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde yer alan içerik ile sınırlama olmaksızın bunlarda bulunan metin, yazılım, scriptler, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler müzik, videolar ve arayüz özellikleri ile ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Dijital Bilişim İçeriği") daimi olarak Dijital Bilişim'in mülkiyetindedir ya da bunların kullanım hakkı Dijital Bilişim'in sahip olduğu imtiyaz dahilindedir ve bu içerik Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin fikir ve sanat eserlerinin korunması hakkındaki kanuna, marka ve/veya tasarım ve/veya patent korunması hakkında kanun hükmünde kararnamelere -kanunlara ve Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülke kanunları kapsamındaki diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir.

İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. Dijital Bilişim, Dijital Bilişim İçeriğinde, bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde ya da bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.

5.2 Kullanıcı İçeriği. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazı özellikleri Kullanıcıların (a) düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini ya da bildirmek istedikleri diğer bilgileri (“Kullanıcı İçeriği”) ya da (b) fotoğraf ve videolar da dahil olmak ancak bunlarla da sınırlı kalmamak üzere edebi, sanat içerikli, müzikal ya da diğer içerikleri (Kullanıcı Sunumları ile birlikte “Kullanıcı İçeriği”) görmesine, göndermesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına ya da bunlarla ilgili işlemler yapmasına olanak verebilecektir.

Bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmet kalemlerine Kullanıcı İçeriği göndermekle ya da Kullanıcı İçeriğini buralarda yayınlamakla Dijital Bilişim'e (i) ya Kullanıcı İçeriğinin sahibi-sağlayıcısı olduğunuz ve bu nedenle bu içeriği yayınlama hakkına sahip olduğunuz için ya da Kullanıcı İçeriğinin telif ya da mülkiyet hakkı sahibinden yazılı olarak, bu içeriği kullanmak üzere gerekli dağıtım haklarına, lisanslara, izinlere ve/veya diğer yetkilere sahip olduğunuz için Kullanıcı İçeriğini bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetler üzerinden yayınlamak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğiniz beyan ve taahhüt etmektesiniz.

5.3 Güvenlik. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (sınırlama olmaksızın Dijital Bilişim İçeriği ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını ya da kopyalanmasını yasaklayan ya da kısıtlayan sınırlandırıcı özellikler de dahil) engellemeyeceğinizi, bunları işlevsiz hale getirmeyeceğinizi ya da diğer yollarla bunların işlev görmesini önlemeyeceğinizi ve bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Dijital Bilişim İçeriğinin ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırıcı yönde hareket etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

6. DİJİTAL BİLİŞİM'İN KULLANICI İÇERİĞİNDEN YARARLANMASI

İşbu Bölüm 6’daki hükümler özel olarak Dijital Bilişim İçeriğini ve Dijital Bilişim'in kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız için de geçerlidir. Uygulanacak hükümler, konuk olduğunuz web sitelerine gönderilen içerik içinde sahip olabileceğiniz mülkiyet ya da lisans haklarını (fikri mülkiyet hakları da dahil) devretmek gibi bir etkiye sahip değildir ve bunun için öngörülmemişlerdir.

Genel olarak sadece kendi Kullanıcı İçeriğinizden ya da Hesabınız üzerinden sunulan Kullanıcı İçeriğinizden ve bu içeriğin dağıtılmasından doğan sonuçlardan ve bunun için gerekli şartların yerine getirilmesinden sorumlu olacaksınız.

Kullanıcı Sunumları İle İlgili Olarak:

Sunumlarınızı tümüyle gönüllü olarak ve kendi iradenizle yapacağınızı, Sunumlarınızın herhangi bir gizlilik ilişkisi teşkil etmeyeceğini kabul etmektesiniz.

(Kullanıcı Sunumları haricindeki) Kullanıcı İçeriği İle İlgili Olarak:

Sunuculuğunu Dijital Bilişim'in ya da bir başka hizmet sağlayıcısının yaptığı bir web sitesiniz varsa web sitenize yollanan Kullanıcı İçeriğinizdeki mülkiyetinizin ya da lisanslı haklarınızın tamamına sahip olmaya devam edeceksiniz.

Bununla birlikte, Kullanıcı İçeriğinizi bu Siteye gönderir ya da bu Sitede yayınlarsanız, Kullanıcı İçeriğinin bu Sitenin ve işbu Sözleşmenin öngördüğü biçimde dahil edilmesi ve kullanılmasına olanak vermek için Dijital Bilişim'in Kullanıcı İçeriğinize ait fikri hakları ve diğer müseccel hakları kullanması için yetkilendirmiş olursunuz. Buna göre, işbu Sözleşmeyle Dijital Bilişim'e; sınırlama olmaksızın bu Sitenin tamamının ya da herhangi bir kısmının her türlü ortam ya da format içinde ve her türlü medya kanalı üzerinden hiçbir kısıtlama ya da başkaca bedel olmaksızın ya da size ya da diğer taraflara herhangi bir tebligatta bulunulmasını ya da izin alınmasını gerektirmeksizin promosyonu ve yeniden dağıtımı da dahil olmak üzere bunları kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, bunlardan türetilmiş yeni eserler oluşturmak ya da bunları diğer eserlerle birleştirmek, görüntülemek ya da Kullanıcı İçeriğinizi bu Site ile ve Dijital Bilişim'in (ve bağlı şirketlerinin) ticari faaliyetinde ya da faaliyetlerinde ifa etmek için dünya çapında geçerli, münhasır olmayan ve telifsiz alt lisans hakkı vermektesiniz. Ayrıca, bununla ilgili olarak, size ya da diğer üçüncü taraflara ait her türlü tazminat, ihbar ya da izin alma hakkından da feragat etmektesiniz. Bunlara ek olarak, ayrıca, bu Sitenin her bir Kullanıcısına, bu Site üzerinden size ait Kullanıcı İçeriğine ("özel" ya da "şifre korumalı" olarak belirttiğiniz Kullanıcı İçeriği hariç) münhasır olmamak üzere erişme ve bu Sitenin ve işbu Sözleşmenin işlevleri gereği izin verildiği ölçüde size ait Kullanıcı İçeriğini kullanma, çoğaltma, dağıtma, bu içerikten türeme eserler oluşturma ve diğer eserlerle birleştirme, görüntüleme ve uygulama hakkı da vermektesiniz. Kullanıcı İçeriğinizde sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki imtiyaz hakları, size ait bu Kullanıcı İçeriği bu Siteden çıkarıldıktan ya da silindikten sonra ticari açıdan makul bir süre içinde sona erecektir. Bununla birlikte, Müşteri, Dijital Bilişim'in, Siteden çıkardığı ya da sildiği Kullanıcı İçeriğinin sunucu kopyalarını elinde tutabileceğini (fakat, Dijital Bilişim bu içeriği dağıtma, görüntüleme ya da uygulama hakkına sahip olmayacaktır) kabul etmektedir ve bu konuda Dijital Bilişim ile mutabıktır.

7. HESABIN İZLENMESİ, HESABIN DURDURULMASI ve SONLANDIRILMASI

Dijital Bilişim kural olarak (Dijital Bilişim'in sunuculuğunu yerine getirdiğini bir web sitesine yollanan ya da bu Siteye yollanan) Kullanıcı İçeriklerini izlemez, takip etmez. (5651 sayılı Kanun uyarınca) Bununla birlikte, Dijital Bilişim içerik izleme hakkını saklı tutar (fakat bunu yapmakla yükümlü değildir) ve Kullanıcı İçeriklerinde yer alan herhangi bir unsurun bu Sözleşmeye uygunluğuna ya da bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar vermek hakkını saklı tutar. Dijital Bilişim, işbu Sözleşmeyi ihlal edici nitelikte her türlü içeriğin-materyalin yollanmasını ya da yayınlanmasını engellemek amacıyla (ihlal edici materyalin içeriği ve niteliği sadece ve tümüyle Dijital Bilişim'in kendi takdir yetkisi ile belirlenecektir) dilediği her zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın (ister Dijital Bilişim'in sunuculuğunu yaptığı bir web sitesine yollanmış olsun isterse de bu Siteye yollanmış olsun) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü yayından çıkarabilir ve/veya Kullanıcıların bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere içerik yollamasına ya da yayınlamasına son verebilir. Dijital Bilişim, aynı zamanda, herhangi bir Kullanıcının sürekli olarak yasadışı davranışlar gösterdiğine kanaat getirmek için yeterli gerekçeye sahip olması halinde Kullanıcının bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişim hakkını sonlandırabilir. Dijital Bilişim'in bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişiminizi sonlandırması durumunda, Dijital Bilişim, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak, kendisine ait sunucular üzerinde sakladığınız tüm veri ve dosyaları silme veya yok etme hakkına da sahip olacaktır.

Kaldı ki BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun) düzenleyici işlemler ile Dijital Bilişim'e yükleyeceği ek mükellefiyetler bakımından da Dijital Bilişim kendisinden istenildiği şekilde BTK’nın düzenleyeci işlemlerine riayet ile mükelleftir. Bu mükellefiyetlere riayet etmesini takiben, bu mükellefiyetlere riayet etmesinden sebep Müşterinin ya da Kullanıcının her ne nam veya ad altında olursa olsun, Dijital Bilişim'den maddi veya manevi tazminat taleplerinde bulunamayacağı tarafların malumudur.

Sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı fesih edilmesi durumunda para iadesi KESİNLİKLE YAPILMAZ.

8. EK HAKLARIN SAKLI TUTULMASI

Dijital Bilişim (i) Hizmetlerin sunulmasında ya da ifasında Dijital Bilişim tarafından yapılmış olabilecek yanlışları düzeltmek için (alan adı tescilleri dahil) (ii) alan adı tescili sırasında yapılmış olabilecek yanlışları düzetmek ya da alan adı kayıtlarının bütünlüğünü ve sürekliliğini korumak için (iii) uygulamadaki ulusal ve uluslararası kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için (iv) dava tebligatları da dahil yasal talepleri yerine getirmek için (v) ihtilafların çözümünde verilen kararları yerine getirmek için (vi) lehte ya da aleyhte sonuçlanabilecek hukuk davalarının ya da açılabilecek davaların gereğini yerine getirmek üzere yasal savunma yapmak için ya da (vii) Dijital Bilişim ve bağlı şirketleri ile bunların görevlileri, çalışanları ve mümessilleri adına bağlayıcı olabilecek her türlü sivil ya da suç unsuru sorumluluktan kaçınmak için, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisi dahilinde gerekli görmesi durumunda (alan adı tescillerini iptal ya da feshetme hakkı da dahil) Hesaplara ya da Hizmetlere erişim (ya da denetleme) hakkını geri alma, iptal etme, sonlandırma, askıya alma, kilitleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar.

Dijital Bilişim, Müşterilere ait her Hesabı, aşırı alan, aşırı sistem kaynağı ya da bant genişliği kullanımı açısından denetlemek için gözden geçirme ve izin verilen seviyeleri aşan Hesaplara ek ücret uygulama ya da bu Hesapları durdurma ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

MÜŞTERİ ayrıca, Dijital Bilişim tarafından verilen hizmetin gerektiğinde başka bir firma tarafından verilmesini (hizmeti verecek olan işletmecinin değişmesini) kabul etmektedir. Bu durumda Dijital Bilişim, MÜŞTERİ’ye ait her türlü MÜŞTERİ ve kredi kartı bilgilerini hizmeti verecek olan firma ile paylaşabilecektir.

9. ANTI-SPAM POLİTİKASI, CEZAİ ŞART

MÜŞTERİ kesinlikle spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ, Dijital Bilişim'den SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, Dijital Bilişim'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Dijital Bilişim sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir.

Müşteri, Dijital Bilişim'in yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda mutabık ve ayrıca, Dijital Bilişim'in, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, Hesabınızdan aktarılan ya da Hesabınızla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için Dijital Bilişim'e spam ya da mail başına 1,00 Amerikan Doları tutarında cezai şart ödemesi yapmayı kabul etmiş bulunmaktadır.

10. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKINA İLİŞKİN HAK İDDİALARI

Dijital Bilişim fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir.

11. ÜÇÜNCÜ KİŞİ WEB SİTELERİNİN LİNKLERİ

Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler Dijital Bilişim'e ait olmayan ya da onun tarafından yönetilmeyen üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. Dijital Bilişim, üçüncü kişi web sitelerinin içeriği, hüküm ve şartları, gizlilik politikası ya da uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

12. BEYAN VE TAAHHÜTLERLE İLGİLİ YASAL UYARI

Müşteri, bu siteyi ve bu sitede bulunan hizmetleri kullanımı ile ilgili risklerin kendisine ait olduğunu ve bu sitenin ve bu sitede bulunan hizmetlerin “olduğu gibi”, “kullanılabileceği haliyle” ve “tüm hataları ile birlikte” tedarik edilmiş olduğunu özellikle kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Yukarıdaki beyan ve taahhütlere ilişkin irade beyanı müşteri tarafından gayri kabili rücu olarak yapılmış olup bu sözleşmenin süresinin dolmasından ya da feshinden ya da bu siteyi veya bu sitede bulunan hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra dahi geçerli olmaya devam edecektir.

13. SORUMLULUK ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR

Dijital bilişim, dijital bilişim görevlileri, çalışanları ve mümessilleri hiçbir doğrudan ya da dolaylı, arızi ya da kasti, özel ya da suç unsuru teşkil eden sair zararlardan dolayı size ya da diğer kişi ve kurumlara karşı hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. Bunlara ek olarak: (ı) bu sitenin doğrulu, tamlığı ya da içeriği (ıı) bu site ile (hiperlinkler, kalın puntolu reklam başlıkları ya da diğer türlü) bağlantılı sitelerin doğruluğu, tamlığı ya da içeriği hakkında ve/veya bu sitede ya da bu site ile (hiperlinkler, kalın puntolu reklam başlıkları ya da diğer türlü) bağlantılı sitelerde bulunan hizmetlerin doğruluğu, eksiksizliği ya da içeriği (ııı) bu sitede ya da bu site ile (hiperlinkler, kalın puntolu reklam başlıkları ya da diğer türlü) bağlantılı sitelerde bulunan hizmetler (ıv) her türlü kişisel sakatlanma ya da maddi zarar (v) üçüncü taraflara izafe edilebilecek her türlü tutum ve davranış (vı) sunucularımıza izinsiz erişilmesi ya da sunucularımız dahilinde bulunan içeriğin, kişisel bilgilerin, mali bilgilerin ya da diğer bilgilerin izinsiz kullanımı (vıı) bu sitedeki ya da bu site ile (hiperlinkler, kalın puntolu reklam başlıkları ya da diğer türlü) bağlantılı sitelerde bulunan hizmetlerin kesilmesi ya da sona erdirilmesi (vııı) bu siteye ya da bu site ile (hiperlinkler, kalın puntolu reklam başlıkları ya da diğer türlü) bağlantılı sitelere ya da bu siteler üzerinden yayılabilecek her türlü virüs, solucan, böcek, trojan ya da benzerleri (ıx) çocuklar için zararlı, aşağılayıcı, taciz edici, istismar edici her türlü kullanıcı içeriği ya da içerik ya da pornografik, müstehcen ya da yayınlanması yasaklanmış diğer sakıncalı içerikler ve/veya dijital bilişim tarafından zararlı olduğu konusunda uyarıda bulunulmuş olsun ya da olmasın bu siteyi ve bu sitede bulunan hizmetleri kullanmanızdan kaynaklı, yasal ya da akdi temele dayanan ya da dayanmayan her türlü zarar ve ziyanlardan dolayı da dijital bilişim sorumlu tutulamaz.

Müşteri ek olarak, dijital bilişim'in kendisine karşı oluşabilecek tüm sorumlulukların toplamının, ihtilaf konusu hizmetler için ödenmiş olan bedelin toplam tutarını hiçbir durumda aşamayacağını özel olarak kabul etmekte ve bu kabulü beyan ve taahhüt etmektedir.

14. ÜCRETLER VE ÖDEME

Dijital Bilişim, hizmet bedellerini, size sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Sipariş üzerindeki Ödeme Metodunuz, Hesabınızda aktif herhangi bir hizmet olduğu sürece geçerli tutulmalıdır.

Site üzerinden hizmet(ler) sipariş ettiğinizde bu Siteden satın alınan Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanacağınız Hizmetler Hizmet şartları sona ermeden önce askıya alınmış, sonlandırılmış ya da devredilmiş olsa dahi aksi belirtilmediği sürece ödeyeceğiniz hiçbir ücret ya da bedel geri iade edilmez. Dijital Bilişim fiyat ve ücretler üzerinde dilediği her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu değişiklik ya da düzenlemeler bu Sitede çevrim içi olarak ilan edilecek ve size ek bildirimde bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecektir.

Dijital Bilişim'den aldığınız bazı Hizmetler için iptal talebinde bulunabilirsiniz. Hizmet iptal talebinize ilişkin iade süresi beş (5) işgünü ile tam bir faturalama dönemi arasında değişebilir. İadelere ilişkin ödemeler ilişkili sipariş sırasında belirttiğiniz ödeme metodu ile aynı kanal üzerinden veya talebiniz üzerine Dijital Bilişim Sanal Kart’ınıza ilgili tutarın yüklenmesi şeklinde yapılabilir. Dijital Bilişim bazı hizmetlerini birleştirerek paket ürün, kampanya olarak sunabilir. Kampanyalı paket içerisinde ek “Alan adı Kayıt” hizmetinin sunulması durumunda, hizmet iade işleminde paket içerisinde sunulan alan adı kayıt hizmet bedeli iade tutarına dahil değildir.

Ürüne özel anlaşmada yasaklanmış olduğu durumlar hariç, Hizmetler için yapacağınız ödemelerinizi geçerli bir kredi kartı, banka havalesi/EFT ile; ya da Dijital Bilişim'in ücret ödemesi yapmak için yapılandırdığı bir hizmet olan “Dijital Bilişim Sanal Kart” Servisi veya PASSCODE uygulamasından faydalanarak yerine getirebilirsiniz ("bunların her biri birer "Ödeme Metodudur").

Dijital Bilişim Hizmetlerinden bazıları OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Otomatik yenileme seçeneği detayları Hizmet’ten Hizmet’e değişiklik gösterebilir. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece Dijital Bilişim yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek (örneğin 12 aylık ise 12 aylık, 24 aylık ise 24 aylık) ve Dijital Bilişim'in o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.

Sınırlama olmaksızın (i) yenileme seçeneklerinizin ayarlanması ve (ii) kullandığınız Ödeme Metodunun/Metotlarının geçerli ve güncellenmiş olmasının sağlanması dahil olmak üzere Hesabınızla ilgili ayarları değiştirmek ve belirlemekle ilgili tüm sorumluluk sadece size aittir. Ayrıca, bunu yapmamanız halinde bu ihmalinizin Hizmet kesintisi ya da kaybına neden olabileceğini ve Dijital Bilişim'in bundan dolayı size ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi yenilemek istememesi halinde 15 (onbeş) işgünü önceden otomatik yenilemeye devam etmemesi gerekmektedir. Bu durumda, Dijital Bilişim, MÜŞTERİ’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ’ye ait Dijital Bilişim sunucularında bulunan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

MÜŞTERİ’nin Dijital Bilişim ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, otuz (30) günü aşmış borç bakiyesi var ise, Dijital Bilişim SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.

15. TAZMİNAT

(i) Bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmanız; (ii) işbu Sözleşmenin ya da bu Sözleşmenin yapısında yer alan kurumsal politikaları ve/veya anlaşmaların hükümlerini ihlal etmeniz ve/veya (iii) sınırlama olmaksızın her türlü fikri mülkiyet hakkı ile müseccel haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeniz sonucu Dijital Bilişim'in, Dijital Bilişim'in görevlilerinin, çalışanlarının ve mümessillerinin maruz kalabileceği ya da üstlenmek zorunda kalacakları tüm hak iddialarına, taleplere, masraf ve harcamalara (buna İstanbul Barosunun tavsiye niteliğindeki vekalet ücret çizelgesinde yer alan vekalet ücretleri de dahildir) ve tüm diğer zararlara karşı Dijital Bilişim'i ve çalışanlarını koruyacağınızı, her türlü zarar ve ziyanını tazmin ve telafi edeceğinizi ve sayılan yasal sorumluluklara karşı beri kılacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu bölüm kapsamındaki tazminat yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin sona ermesinden ya da feshinden ya da sizin Siteyi ya da Sitede bulunan Hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, YARGI YETKİSİ

Yetkili Alan Adı Kayıt Operatörleri ve Uluslararası Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikasına tabi ihtilaflar haricinde, işbu Sözleşme, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

17. ÜNVANLAR VE BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; BÖLÜNEBİLİRLİK

İş bu Sözleşmenin unvan ve başlıkları sadece atıfta bulunulmasını kolaylaştırmak içindir ve taraflar arasında işbu Sözleşme ile mutabakata bağlanan hususları aksi surette yorumlamak ya da açıklamak için hiçbir biçimde kullanılamaz. İşbu Sözleşmedeki her bir beyan ve taahhüt her açıdan ayrı ve bağımsız bir beyan veya mutabakat olarak yorumlanacaktır. Yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkeme tarafından işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz ya da diğer biçimlerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri (ve bu hükümlerin diğer kısımları) bundan etkilenmeyecektir ve kanunen izin verilen geniş kapsamda aynen geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.

İş bu belge Dijital Bilişim hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir.

GİZLİ BİLGİ, İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra, sözleşmenin uygulanması amacıyla, her bir Tarafın kendisi ya da ilgili Taraf namına ilgili Taraf ’ın çalışanları tarafından diğer Tarafa ve/veya diğer Taraf ’ın çalışanlarına, yazılı ve /veya sözlü olarak ve /veya internet ortamında içerisinde ve/veya soft ortamda ifşa edilmiş olan ve/veya diğer Taraf, diğer Taraf ’ın çalışanları tarafından edinilmiş olan; ilgili Taraf’ın müşteri bilgileri, alışveriş bilgileri, satış bilgileri, hizmet bilgileri, ürün bilgileri, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, finansal modeller, simülasyonlar, personel bilgileri, çalışma ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma bilgileri, işletim yöntemleri, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, tasarım hakları, ticari sırlar , teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimleri tertipler, modeller, projeksiyonlar, iş planları, pazar fırsatları, ilgili Taraf ya da onun namına üçüncü bir tarafça hazırlanmış raporlar veya veriler dahil, Tarafların birbirine her türlü kanalla açıkladıkları ve /veya bir Tarafın diğer Taraf hakkında edindiği TÜM BİLGİLER ;Tarafların arasındaki yazışmalar, görüşmeler yada toplantılar ve yazışmalar ve sözlü olarak mübadele edilen TÜM BİLGİLER; Her iki tarafça hazırlanmış tüm hizmet analizleri, derleme,çalışma,teklif ve diğer belgeler;Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar,gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler; ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve /veya belgeyi ifade etmektedir. Taraflar, işbu sözleşmenin yapılmasına müteakip, gerekli olan tüm gizli bilgilerini tamamıyla serbest irade ve kabulleriyle birbirine beyan ve ifşa ettiklerini kayıtsız şartsız kabul etmişlerdir.

Her iki Taraf;

Taraflardan her biri tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir sebeple kullanmamayı, Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3. gerçek ve /veya tüzel kişi ve kuruluşlar için kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi, Gizli Bilgiyi, herhangi bir 3.gerçek ve /veya tüzel kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi, bu hususta gerekli tüm tedbirleri almayı, Gizli Bilgilerin hiçbir bölümünü kopyalamamayı ya da çoğaltmamayı ya da başka bir 3.gerçek ve /veya tüzel kişi ve kuruluşlara aslını/çoğaltılmış hallerini devretmemeyi/ vermemeyi , Gizli bilgileri 3. Gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunları gizli tutulması gerekliliğini, Gizli Bilgileri sözleşme uyarınca bilmesi gereken çalışanlarına ve yöneticilerine bildirmeyi ve onların da taahhüdü altında çalışanlarını sağlamayı ve onların da iş bu gizlilik sözleşmesi gereğince doğrudan sorumlu olduklarını ve bu hususta kendilerini uyardığını, Diğer Tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgilerine ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamayı, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen tüm hususlara ve sorumluluklara tam ve eksiksiz olarak bağlı olacaklarını ve uyacaklarını, aksi takdirde oluşacak ve /veya oluşabilecek zararlardan ilgili kusurlu tarafın sorumlu olacağını, kayıtsız-şartsız gayri kabili rücu kabul taahhüt ederler. Firma, kendi bu gizli bilgelerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Müşterinin gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Firma, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1.Amaç ve talimatlar ile sınırlılık

Sözleşme kapsamında taraflar, süreçlere bağlı olarak ‘’veri sorumlusu’’ veya ‘’veri işleyen’’ konumunda olabileceklerdir. Taraflardan birinin, diğer taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili taraf 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’)kapsamında ‘’veri işleyen ‘’olarak kabul edilecektir. Bu durumda, bahsi geçen taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda işlemekte yükümlü olup, talimatların dışında ve /veya kendi adına herhangi bir şekilde veri işleme faaliyeti gerçekleştiremez. Veri sorumlusu ile veri işleyen ve/veya Kişisel Verileri üçüncü bir kişiye aktaran taraf, ilgili veri sahiplerinden Kanun kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını ve bu kapsamda ilgili veri sahiplerine Kanun ‘un 10. Maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı taahhüt eder. Kişisel Veriler, verilerin aktarıldığı tarafça münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacı ile sınırlı olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, verileri aktaran tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir. Kişisel Verilerin saklanması ve işlenmesi hususlarında üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması ve bu doğrultuda Kişisel Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarımının söz konusu olması halinde, Kişisel Verilerin aktaran tarafın onayı doğrultusunda ilgili üçüncü taraflar Kanun ve yürürlükteki sair mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli sözleşmeler akdedilecektir. Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis edilmediği sürece, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun olarak silinecek veya yok edilecektir. Taraflar her birinin, Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir zorunluluğunun bulunması halinde Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan taraf, Kişisel Verileri ilgili mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilir.

2.Veri güvenliği

Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu hususta doğabilecek her türlü uyuşmazlık taraflar arasında müzakere yoluyla çözülmeye çalışacak; bunun mümkün olamaması halinde, münhasıran İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu ek Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Kişisel Verilerin, işbu Sözleşme’nin 1.1.hükmü uyarınca üçüncü bir tarafa aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumludur.

3.Mevzuat değişikliklerinin uygulanması

Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde, ilgili taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür. İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi halinde, taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi, yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yeni /güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır

TARAFLAR

İş bu sözleşme, Cevizli Mah. Zuhal Cad. 46/D A4 Blok Daire:59 PK:34846 Maltepe - İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, (Bundan Sonra DİJİTAL BİLİŞİM olarak anılacaktır) ile DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait web sitesi www.bedijital.com (bu “Site”) üzerinden DİJİTAL BİLİŞİM ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.bedijital.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

HİZMET’İN TANIMI

Dijital Bilişimin MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın Dijital Bilişimin sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir. MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm DİJİTAL BİLİŞİM politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, DİJİTAL BİLİŞİM Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir: Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler), Donanım arızaları, Periyodik Bakım prosedürleri veya Dijital Bilişimin zaman zaman üstlendiği onarımlar, Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Dijital Bilişimin kontrolü dışındaki veya DİJİTAL BİLİŞİM tarafından öngörülemeyen nedenler MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir. DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Servis Sürekliliği Garantileri (Dijital Bilişim SLAs) DİJİTAL BİLİŞİM tüm MÜŞTERİlerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetleri ile birlikte kullanmak için DİJİTAL BİLİŞİM’dan veya Dijital Bilişimin bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin DİJİTAL BİLİŞİM sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, DİJİTAL BİLİŞİM hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını DİJİTAL BİLİŞİM sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde DİJİTAL BİLİŞİM’ya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bayi Web Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, DİJİTAL BİLİŞİM “Bayi Web Barındırma” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “ENTRENİX Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz.BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. DİJİTAL BİLİŞİM sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı ENTENIX Kontrol Panel desteği vermektedir. Dijital Bilişimin Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal DİJİTAL BİLİŞİM’yu bilgilendirmekle mükelleftir. DİJİTAL BİLİŞİM, BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin DİJİTAL BİLİŞİM’ya verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. Dijital Bilişimin bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetlerini MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ DİJİTAL BİLİŞİM nun yazılı muvafakati olmaksızın Dijital Bilişimin Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ DİJİTAL BİLİŞİM tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı DİJİTAL BİLİŞİM sorumlu tutulamaz. DİJİTAL BİLİŞİM bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, DİJİTAL BİLİŞİM’ nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, DİJİTAL BİLİŞİM işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Dijital Bilişimin bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ DİJİTAL BİLİŞİM’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda DİJİTAL BİLİŞİM, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve Dijital Bilişimin sorumluluğuna gidemez.

İÇERİK

MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM’yu her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple DİJİTAL BİLİŞİM aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile DİJİTAL BİLİŞİM aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde Dijital Bilişimin davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından Dijital Bilişimin sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. DİJİTAL BİLİŞİM, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. DİJİTAL BİLİŞİM, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece DİJİTAL BİLİŞİM’ya verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde DİJİTAL BİLİŞİM’ya ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin DİJİTAL BİLİŞİM’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye Dijital Bilişimin Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin Dijital Bilişimin açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur. MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde Dijital Bilişimin bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da DİJİTAL BİLİŞİM’ ya bildireceğini aksi halde Dijital Bilişimin uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile DİJİTAL BİLİŞİM’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca DİJİTAL BİLİŞİM’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde Dijital Bilişimin erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile Dijital Bilişimin aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler DİJİTAL BİLİŞİM tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme DİJİTAL BİLİŞİM tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını DİJİTAL BİLİŞİM’dan talep edemez veya rücu edemez. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. DİJİTAL BİLİŞİM tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve Dijital Bilişimin bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının DİJİTAL BİLİŞİM tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. DİJİTAL BİLİŞİM dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı Dijital Bilişimin zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda DİJİTAL BİLİŞİM ile mutabıktır. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir: i. Topsite’lar
ii. Hotlink'ler
iii. USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
iv. Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)
v. Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
vi. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
vii. Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
viii. Proxy script’leri
ix. MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
x. AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
xi. Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları
xii. Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
xiii. Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
xiv. Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri
xv. Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
xvi. Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
xvii. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
xviii. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xix. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
xx. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xxi. Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
xxii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
xxiii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxiv. Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
xxv. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxvi. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxvii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xxviii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi
xxix. Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri
xxx. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
xxxi. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xxxii. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
xxxiii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
xxxiv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
xxxv. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xxxvi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxxvii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
xxxviii.Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
xxxix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı xl. Fatura Tahsilat siteleri
Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir: i. IRCD (irc server’ları)
ii. IRC script’leri/bot’ları
iii. Korsan Yazılım/Warez
iv. IP Tarayıcılar
v. Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
vi. Mail Bomber’lar/spam script’leri
vii. Escrow hesabı
viii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
ix. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
x. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xi. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
xii. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xiii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xiv. Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)
xv. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xvi. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik )
xvii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri
xviii. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
xix. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xx. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxi. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )
xxii. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxiii. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxiv. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
xxv. Fatura tahsilat siteleri
xxvi. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxvii. Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir.
Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde DİJİTAL BİLİŞİM, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil DİJİTAL BİLİŞİM hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. DİJİTAL BİLİŞİM sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. DİJİTAL BİLİŞİM sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. DİJİTAL BİLİŞİM dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. Talep eden her kim olursa olsun, Dijital Bilişimin Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili DİJİTAL BİLİŞİM Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e- posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.Tüm DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİleri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda DİJİTAL BİLİŞİM gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur: i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. DİJİTAL BİLİŞİM sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak
DİJİTAL BİLİŞİM paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve Dijital Bilişimin MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, Dijital Bilişimin inisiyatifinde, Dijital Bilişimin Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda DİJİTAL BİLİŞİM kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için DİJİTAL BİLİŞİM’ya gerekli yetkiyi vermektedir.

ÜCRET VE ÖDEME

MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır. DİJİTAL BİLİŞİM hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece DİJİTAL BİLİŞİM yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve Dijital Bilişimin o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde DİJİTAL BİLİŞİM hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin Dijital Bilişimin gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve Dijital Bilişimin 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir. DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu DİJİTAL BİLİŞİM hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun DİJİTAL BİLİŞİM’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile very kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile Dijital Bilişimin sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin DİJİTAL BİLİŞİM’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. DİJİTAL BİLİŞİM’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

DİJİTAL BİLİŞİM istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, DİJİTAL BİLİŞİM’ nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm DİJİTAL BİLİŞİM politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, DİJİTAL BİLİŞİM sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. DİJİTAL BİLİŞİM gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve DİJİTAL BİLİŞİM’ya ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

Kapsam

İş bu Sözleşme, Dijital Bilişim tarafından sunulan muhtelif Web Barındırma ve Veri Merkezi Hizmetlerinin sağlanmasında ve destek süreçlerinde Servis Seviyesi taahhütlerine ilişkin usul,esas ve standartları kapsamaktadır. Dijital Bilişim tarafından sağlanan Servis Seviyesi Sözleşmesinden sadece aktif Dijital Bilişim Müşteri’leri yararlanabilir, Müşteri ve Dijital Bilişim bu taahhüt hükümleri ile bağlıdır. İş bu Sözleşme, Dijital Bilişim ile Müşteri arasında hizmet aktivasyon tarihinde imzalanan Hizmet Sözleşmesi’nin bir eki olarak kabul edilmektedir.

Tanımlamalar

Site:www.bedijital.com adresinde bulunan web sitesidir.
Dijital Bilişim SLA(s): Dijital Bilişim Servis Seviyesi Garantisi(leri); Müşteri’nin Dijital Bilişim’den almış olduğu servisin kalitesini belirleyen, servisin sürekliliğinin korunmasını amaçlayan taahhütlerin tümüne verilen tanım.
Müşteri Paneli / Hesabı: Müşteri’nin Site üzerinde Müşteri’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır. Müşteri’ye özel bir elektronik hesap yönetim platformudur.

Dijital Bilişim SLA Genel Hükümleri

Dijital Bilişim hizmet kalitesinin standartlarını belirlemek amacı ile muhtelif web barındırma, sunucu kiralama ve Veri Merkezi servisleri için “Servis Seviyesi Sözleşmesini” (“Sözleşme”) oluşturmuştur. İşbu Sözleşme kapsamında Dijital Bilişim performans hedeflerini garanti ederek, bir performans hedefi yerine getirilmediğinde, hak sahibi Müşteri’nin hesabını kredilendirir. Eğer Dijital Bilişim SLA Müşteri’nin bir SLA kredisi için hak sahibi olduğunu belirlerse, Müşteri işbu Sözleşme’de belirtilen şartları, tanımları ve her türlü muafiyet veya sınırlandırmaları kabul etmektedir.

SLA Sınırlandırmaları ve Muafiyet

Dijital Bilişim aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı belirtilen süre ve taahhütlerde meydana gelen aksamalardan sorumlu değildir:

Planlanmış periyodik bakım veya Dijital Bilişim’nun zaman zaman üstlendiği onarımlar;
Dijital Bilişim tarafından sağlanmayan servisler veya sistemler, enerji, donanım, elektrik tesisatı arıza veya yetersiz performansları,
Müşteri veya fiili kullanıcı tarafından yapılan ihmalkar davranış veya yanlış kullanımlar,
Müşteri sorumluluğundaki yazılımsal, donanımsal tüm konfigürasyon tabanlı hatalardan kaynaklanan sorunlar,
Web Site’nin görünümünü etkilemeyen ancak sadece FTP ve e-posta gibi web siteye erişimi etkileyen kesintiler,
Servis kesintileri, eksiklikler, bozulmalar veya gecikmeler:
• Dijital Bilişim tarafından sağlanmayan erişim hatları veya Müşteri tarafındaki cihazlarda,
• Bir Servis Bileşeni bakım, onarım, değiştirme veya yeniden düzenleme amacıyla veya bir Müşteri isteğinin uygulanması için Servis’ten kaldırıldığı herhangi bir süre içinde,
Bazı programlama ortamlarının güvenilirliği ile ilişkili kesintiler,
Sunucu üzerindeki Dijital Bilişim’nun kontrolü dışında çalışan servis, program veya uygulamalar,
Dijital Bilişim tarafından öngörülemeyen veya Dijital Bilişim’nun kontrolü dışında kaynaklanan nedenler,
Mücbir sebepler (Force Major),
• Nakil vasıtalarının kaybı ve/veya hasar görmesi,
• Hizmetin sağlanması için gerekli ekipmanın nakliye sırasında kaybı ve/veya hasara uğraması,
• Türk veya ilgili ülke resmi makamlarının, yükümlülüklerin yerine getirilmesini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri,
• Grev, lokavt, avarya hali,
• Deprem, savaş, abluka hali ile doğal afetler,
• Tesisin kurulması ve işletilmesi için gerekli malzemenin kaybı, hasara uğraması veya ithal izinlerinin alınmaması ya da alınmış bulunan izinlerin iptal edilmesi hali,
• Hizmetin sunulması ve yürütülmesine ilişkin izinlerin alınamaması veya alınan izinlerin iptal edilmesi hali

Eğer aynı olay veya durum Dijital Bilişim’nun bir Servis’e uygulanabilir birden fazla SLA’i sağlayamamasına neden olursa, Müşteri sadece bir SLA altında kredi alma hakkına sahip olacaktır. Eğer Müşteri ve Dijital Bilişim bu SLA’e bağlı Servis Bileşenini etkileyen aynı kesinti, eksiklik, bozulma veya gecikmeler için başka bir çözümde anlaşma sağlamışlar ise Dijital Bilişim SLAs geçerli değildir.

Alternatif Servisin Kullanılması


Eğer Müşteri kesinti süresi içerisinde başka bir servis kullanmayı seçerse, Müşteri kullandığı alternatif Servis için ilgili servis bedellerini ödemekle yükümlüdür, bu durumda Dijital Bilişim SLAs geçerli olmayacaktır.

Web Sitesi Barındırma Servisi SLA

KAPSAM

Dijital Bilişim Web Site Erişilebilirliği, Dijital Bilişim sunucuları üzerinden sağlanan Web Sitesi Barındırma (Web Hosting) Servisine ilişkin sürekliliği kapsamaktadır. Bu SLA ile Dijital Bilişim, Müşteri’ye ait web sayfalarının (web sitesi) barındırıldığı sunucuların erişilebilirliğini, çalışabilirliğini taahhüt etmektedir.

Servis Sürekliliği Süreci

Dijital Bilişim servis sürekliliği kapsamında, Dijital Bilişim web sunucuları performans hedefi aşağıdaki “Dijital Bilişim Web Site Erişilebilirliği SLAs” tablosunda belirlenmiştir. Dijital Bilişim bu SLA ile genel olarak aylık %99.74 web sunucu erişilebilirliğini, sunucu üzerindeki işletim sisteminin çalışabilirliğini taahhüt etmektedir. “Web Site Erişilebilirliği” oranı Dijital Bilişim web sunucularının IP omurgası üzerinden erişime müsait olarak, bağlı oldukları switch portu üzerinden geçen IP trafiğin sürekliliği kapsamında ölçülerek Dijital Bilişim tarafından hesaplanmaktadır. Sunucu üzerinde çalışan servis, uygulama veya üçüncü parti yazılımların çalışabilirlikleri ile süreklilikleri bu ölçüme dahil değildir. İşletim Sistemi sürekliliği oranı aylık olarak Dijital Bilişim tarafından hesaplanmaktadır.

Çözüm Süreci

Eğer “Web Site Erişilebilirliği” belirlenen performans hedefinin altına düşerse, Müşteri belirtilen oranlarda servis seviyesi kredisini almaya hak kazanır. Servis kredisi talebi süreci Madde 5’de tanımlanmıştır.

Kiralık Sunucu Barındırma Servisleri SLAs

Kapsam

Kiralık Sunucu Hizmetlerinde Erişilebilirlik garantisi Dijital Bilişim Veri Merkezi Erişilebilirliği SLA’i altında verilmektedir. Bu kapsamda Dijital Bilişim aylık %99,74 Veri Merkezi Erişim sürekliliği taahhüdü ile Veri Merkezi’nde barındırılan kiralık sunucularına erişim ve servis sürekliliğini de taahhüt etmektedir. Ek olarak bu SLA ile Dijital Bilişim, Dijital Bilişim tarafından sağlanan kiralık fiziksel sunucularda (dedicated server) donanımsal bir arızanın olması durumunda altı (6) saat içerisinde “Donanım Değişim” garantisini de vermektedir.

Servis Sürekliliği Süreci

Dijital Bilişim servis sürekliliği kapsamında, Sanal Fiziksel Sunucu (VDS), Paylaşımlı Sunucu (VPS) ve Fiziksel Sunucu Kiralama (Dedicated Server) Servisleri performans hedefi aşağıdaki “Dijital Bilişim Sunucu Erişilebilirliği SLAs” tablosunda belirlenmiştir.Planlanmış veya duyurulmuş bakım süresi sırasında oluşabilecek erişim kesintileri ölçümlere dahil değildir.

Çözüm Süreci

Eğer “Sunucu Erişilebilirliği” belirlenen performans hedefinin altına düşerse, Müşteri belirtilen oranlarda servis seviyesi kredisini almaya hak kazanır. Servis kredisi talebi süreci Madde 5’de tanımlanmıştır.

Veri Merkezi Erişilebilirliği

Kapsam

Dijital Bilişim Veri Merkezi Erişilebilirliği, Veri Merkezi’nde bulunan Dijital Bilişim Omurgası uç cihazlarının IP Omurgası üzerinden erişime müsait olarak, bu erişimin sürekliliğini ve sağlanabilirliğini ifade etmektedir. Dijital Bilişim Veri Merkezi’nde barındırılan Müşteri’ye ait Sunuculara ilişkin “Fiziksel Sunucu Barındırma (Co-location Server) Hizmeti” sunucu erişilebilirliği bu SLA kapsamındadır.

Ağ Erişilebilirliği Süreci


Dijital Bilişim servis sürekliliği kapsamında, Dijital Bilişim Veri Merkezi Servisleri performans hedefi aşağıdaki “Dijital Bilişim Veri Merkezi Erişilebilirliği SLA” tablosunda belirlenmiştir. Dijital Bilişim bu SLA ile genel olarak aylık %99,74 Veri Merkezi erişim sürekliliğini taahhüt etmektedir. Ağ Erişilebilirliği oranı Dijital Bilişim Omurgası uç cihazları üzerinden geçen IP trafiğinin sürekliliği kapsamında ölçülerek Dijital Bilişim tarafından hesaplanmaktadır. Planlanmış veya duyurulmuş bakım süresi sırasında oluşabilecek erişim kesintileri ölçüme dahil değildir.

Çözüm Süreci

Eğer “Veri Merkezi Erişilebilirliği” belirlenen performans hedefinin altına düşerse, Müşteri belirtilen oranlarda servis seviyesi kredisini almaya hak kazanır. Servis kredisi talebi süreci Madde 5’de tanımlanmıştır

Servis Sürekliliği Garantisi Süreci

Müşteri, bir performans hedefinin yerine getirilmediğini tespit ettiği anda, hatanın kendi ağından, internet servis sağlayıcısından veya kendisinden kaynaklanmadığını tespit ettiği anda, servis kredisi hakkı için,
- Web sitesine erişemediği tüm zamanlarda,
- Sunucuya erişemediği tüm zamanlarda,
- Veri Merkezine erişemediği tüm zamanlarda,
Dijital Bilişim Müşteri Hizmetleri ile direkt iletişime geçmek suretiyle veya en geç 3 gün (72 saat) içerisinde gerekli bildirimleri yapmakla sorumludur. İlgili bildirim mutlaka bir “talep” kaydı ile yapılmalıdır. Sistem üzerinde bildirim ile ilgili herhangi bir talebin olmaması durumunda, Müşteri Dijital Bilişim SLA kapsamındaki Servis Kredisi hakkına sahip olmayacaktır. Bu durum bakımından Dijital Bilişim’nun kayıtları kesin delil niteliği taşımaktadır. Müşteri’nin talebi üzerine Dijital Bilişim, sorunun Dijital Bilişim kontrolünde olup olmadığını araştırır ve gerekli incelemeleri yaparak, eğer kredi uygulanacak ise, kesintinin seviyesini hesaplayacaktır. Dijital Bilişim, Müşteri’nin sistemde tanımlı yetkili e-posta adresine isteğinin durumu, kesintinin süresi ve uygulanabilir herhangi bir SLA kredisi olup olmayacağı hakkında bilgi gönderecektir. Uygulanabilir SLA kredisi olması durumunda; Dijital Bilişim, ilgili hizmetin “Hizmet Süresi” kapsamında “Aylık” hizmet bedelinin ilgili oranlar dahilinde belirli tutarını bir sonraki ay Müşteri Hesabına kredilendirecektir. Aylık dışında farklı bir hizmet süresinin olması durumunda da dahi, ilgili Hizmet Siparişinde belirtilen Toplam Hizmet Tutarı’nın “Aylık Bedeli” üzerinden kredilendirme yapılır.

Online Bilgi

Dijital Bilişim IP Omurgası trafik raporları Site üzerinden Müşteri’ye sağlanmaktadır.

Servis Kredileri

Dijital Bilişim SLAs kapsamındaki kredi sadece Dijital Bilişim ürün ve hizmetlerini satın almak için kullanılabilir. Ayrıca, Servis kredisi hakkı için Müşteri Hesabı iyi durumda ve itibarlı olmalıdır.Müşteri’nin hizmet süresi boyunca hak edebileceği yukarıda belirtilen SLA’ler kapsamındaki toplam kredi tutarı, Müşteri’nin almış olduğu hizmet bedelini aşamaz.